dr Zdravko Stamatoski

Wieloletni wykładowca na polskich uczelniach i tłumacz. Pracował jako lektor języka macedońskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Sosnowcu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jako adiunkt na Uniwersytecie Opolskim.

Prowadził warsztaty translatorskie dla studentów, a ponad 50 licencjatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilkunastu na Uniwersytecie Opolskim pod jego kierunkiem naukowym obroniło prace licencjackie w zakresie polsko-macedońskich badań językoznawczych, konfrontacji literackiej i obrzędów folkorystycznych, itp.

Co roku w ramach lektoratów z języka macedońskiego najaktywniejszych studentów wysyłał na praktyki językowe do Ochrydu. Niejednokrotnie również był organizatorem pobytów i wycieczek naukowych dla profesorów i studentów z UJ, UŚ i UAM w Macedonii, jest zarówno propagatorem kultury macedońskiej w Polsce, jak i polskiej w Macedonii.

Oprócz nauki i dydaktyki, interesuje się sportem i muzyką. Żonaty z Marią, ma piątkę dzieci.

Język macierzysty: macedoński
Języki obce: polski, serbski/chorwacki, bułgarski, angielski
Wyznanie: prawosławie

Zainteresowania naukowe:
Socjolingwistyka, etnolingwistyka
Kultura prawosławna i dialog między Zachodnim a Wschodnim Kościołem
Mniejszości narodowe i etniczne
Kultura na pograniczu
Wielokulturowość Bałkanów
Turystyka i geografia kulturowa krajów Europy Południowo-Wschodniej

Praca zawodowa:
1984 – ukończenie studiów w Katedrze Języka Macedońskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu św.św. Cyryla i Metodego w Skopje (UKIM), Macedonia.
1985 – rozpoczęcie pracy w Instytucie Języka Macedońskiego im. Krste Misirkova przy UKIM Skopje.
Od 1 października 1989 – 30 września 1993 roku – lektor języka macedońskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie.
W roku akademickim 1989/90 oraz 1991/92 – lektor języka macedońskiego w Sosnowcu w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), a w 1991/92 i w Instytucie Filologii Polskiej UŚ w Katowicach.
Od 1 października 1993 – 30 września 1998 roku – praca w Instytucie Języka Macedońskiego UKIM – Skopje.
Od 1 października 1998 roku – 30 września 2015 – praca w Katedrze Filologii Słowiańskiej Instytutu Filologii Polskiej przy Uniwersytecie Opolskim (UO).
Od 1 października 1999 roku – 30 września 2003 – wykładowca i lektor języka macedońskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM.
Od 1 czerwca 2005 – 30 kwietnia 2009 – adiunkt w Kolegium Europejskim UAM (Gniezno).
Działalność naukowa:
Praca doktorska pt. “W poszukiwaniu macedońskiego języka biblijnego” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandra Naumowa, obroniona na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w dniu 3 marca 2004 r.

 

Monografie:

 1. Vo potraga po makedonski bibliski jazik, Poznań 2003.
 2. [w druku] Kulturno-jazičnoto i običajnoto obličje na Makedoncite vo Polska (Projekt realizowany za pomocą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Macedonii)

Artykuły naukowe:

 1. Bibliografija na trudovite na Trajko Stamatoski, [w:] Literaturen zbor nr 1, Skopje 1985, s. 21-36.
 2. Proučuvanjata vo makedonskata dijalektologija od 1945 do 1955, [w:] Makedonskiot jazik od 1945 do 1955, Skopje 1995, s. 193-198.
 3. Język macedońskich przekładów fragmentów Biblii od XIX wieku do czasów najnowszych i ich tło socjolingwistyczne, [w:] Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III, Poznań 1999, s. 121-129.
 4. Novi tendencii vo kodifikacijata na makedonskiot jazik po 1990 godina, [w:] Studia Slavica nr 4, Opole 2000, s. 169-184.
 5. Stari tekstovi – VI i VII tom (Mazurinska krmčija i Zagrepski triod), [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne tom III, Kraków 2001, s. 439-444.
 6. Macedońskie przekłady tekstów biblijnych, [w:] Proglas nr 13, Kraków 2002, s. 40-42.
 7. Antyczna tożsamość Macedonii – pomiędzy nacjonalizmem a uniwersalizmem (wspólnie z prof. Aleksandrem W. Mikołajczakiem), [w:] Wokół Macedonii: kultura siły-siła kultury, Poznań 2002, s. 107-116.
 8. Statusot na makedonskiot jazik vo 2001 godina (vo svetlina na megjuetničkiot konflikt vo oddelni regioni vo Republika Makedonija), [w:] Zbornik Matice Srpske za slavistiku nr 62, Novi Sad 2003, s. 197-210.
 9. Jazičnoto prašanje kaj nacionalnite malcinstva vo Republika Makedonija, [w:] Socjolingwistyka 17, Kraków 2003, s. 37-47.
 10. Idea edukacji europejskiej w Collegium Europaeum Gnesnense UAM, z N. Topuzovem oraz R. Halili, moderator: prof. dr hab. A. W. Mikołajczak, w: Fundamenta Europaea CEG, rocznik II, fasciculus II/III, Gniezno 2003, str. 61-71.
 11. Kwestie kultury w Konstytucji Ligi Macedońskiej z 1880 roku oraz 120 lat później, [w:] Kulturowe konteksty integracji europejskiej, Gniezno 2004, s. 144-153.
 12. Makedonija vo očite na polskiot patepisec Antoni Miecznik vo 1904 godina i vo svetlina na postasnomskata realnost (wspólnie z mgr B. Dziewiałtowskim), [w:] Zbornik na XXXI Naučna konferenciija na XXXVII Megjunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Ohrid 2004, s. 117-127.
 13. Wstęp do literatury chorwackiej, Zeszyty Poetyckie nr 7, Gniezno 2006, s. 34-36.
 14. Makedonistikata vo Opole i vo Poznanj, [w:] 40 godini Megjunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, red. E. Crvenkovska, M. Karanfilovski, R. Tasevska, B. Veljanovska, Skopje 2007, s. 45-46.
 15. Makedoncite vo Polska (Kulturno-istoriski presek od krajot na XVIII do početokot na XX vek), [w:] Zbornik na XXXIV Naučna konferencija (literatura) na XL Megjunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje 2007, s. 283-290.
 16. Svetogorskite motivi vo makedonskoto kulturno tvoreštvo niz vekovite, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Marzanny Kuczyńskiej, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu, Gniezno 2009, s. 199-207.
 17. Edna podzaboravena kniga od XIX vek od polski avtor so makedonski kniževno-istoriski motivi, [w:] Zbornik na XXXVI Naučna konferencija (literatura) na XLII Megjunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje 2010, s. 165-176.
 18. Cenzura w życiu kulturalno-oświatowym macedońskich uchodźców politycznych w Polsce po 1948 roku, [w:] Kultura bez cenzury (?), Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 33-42.
 19. Kulturno-jazičnoto i nacionalnoto obličje na Makedoncite vo Polska – sovremeni sostojbi, [w:] Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 8, wyd. Univerzitet Kiril i Metodij, Filološki fakultet „Blaže Koneski”, Skopje 2011, s. 313-324.
 20. Balkanski kniževno-istoriski konfrontacii vo Prličeviot „Serdarot” i „Krvavata pečalba” na Vologjko, [w:] Zbornik na XXXVII Naučna konferencija (literatura) na XLIII Megjunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje 2011, s. 99-108.
 21. Nowe strategie i dyskusje dotyczące współczesnych macedońskich przekładów Biblii oraz tekstów liturgicznych, [w:] „Język naszej modlitwy – dawniej i dziś”, [w:] Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 3, pod red. Urszuli Pawluczuk, Białystok 2012, s. 159-169.
 22. Rękopis znaleziony… na wagę złota, czyli macedonistyka w Polsce wg dr. Zdravka Stamatoskiego, [w:] Bilski R., Kotewska-Avramčeva E., Macedonia i Medycyna, wyd. Towarzystwo Macedońsko-Polskie, Neuromedyka, Żyrardów-Skopje-Warszawa 2012, s. 69-78.
 23. Kalendarz w macedońskiej tradycji cerkiewnej i ludowej, [w:] Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty, red. M. Kuczyńska, U. Pawluczuk, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. 4, Białystok 2013, s. 163-174.
 24. Bizantyjsko-rzymskie dziedzictwo w bałkańskiej architekturze i sztuce: pogranicza Macedonii, Serbii, Grecji i Bułgarii w funkcji turystyki kulturowej, [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, tom 1: Bałkany: Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. nauk.: M. Podolak, UMCS Lublin 2013, s. 275-317.
 25. In Memoriam: Władysław Lubaś (05.06.1932-09.01.2014), [w:] Makedonski jazik, godina LXV, wyd. IMJ „Krste Misirkov”, Skopje 2014, s. 457-466.
 26. Tożsamość kulturowa Macedończyków w Polsce do II wojny światowej,
  [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, tom II, red. S. Gajda, I. Jokiel,
  Opole 2014, s. 116-121.
 27. Turystyka kulturowa w Republice Macedonii w świetle szlaków winiarskich, [w:] Współczesne problemy w turystyce rekreacyjne, red. Roman D. Tauber, Ewa Mucha-Szajek, Poznań 2015, s. 289-297.
 28. Macedońscy wierni w diasporze a polityka cerkiewno-narodowa w Republice Macedonii, [w:] Cerkiew w drodze, red. M. Kuczyńska, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. 6, Białystok 2015, s. 115-125.
 29. Kult św. Klimenta Ochrydzkiego w hagiografiach i podaniach ludowych (wizja macedońska), w: Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne, Vol 1, No 2 (2015), Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii UMCS, Lublin 2015, s. 27-43.
 30. [w druku] Polskiot obrazoven sistem i decata begalci od Egejska Makedonija vo 50-tite godini na XX vek. Nekolku sovremeni paraleli, referat wygłoszony z okazji 60-lecia istnienia Instytutu Języka Macedońskiego „K. P. Misirkov” oraz konferencji pt. Makedonistikata megju tradicijata i sovremenite predizvici, Skopje 2014, ss. 16.

Profil naukowy:
https://independentresearcher.academia.edu/ZdravkoStamatoski

Korespondencje:
– do gazet „Utrinski Vesnik” (od 1999-) oraz „Nova Makedonija” (1989-1997) wychodzące w Skopje, Macedonia, jak i do czasopisma „Puls” (1990-1993)

Inne funkcje: wice-prezes Towarzystwa Polsko-Macedońskiego